§1 – DANE FIRMY I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) został przygotowany na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zm.) i stanowi integralną część umowy sprzedaży towarów oferowanych w sklepie internetowym uczsiezdomu.pl Sklep internetowy działający pod adresem https://uczsiezdomu.pl prowadzony jest przez Matema Nemezjusz Cywiński (dalej jako „Sprzedający”) z siedzibą w Katowicach przy ul. Generała Zygmunta Waltera-Jankego 40/2, (40-615 Katowice) NIP: 6482688876 REGON: 243358288

Kontakt ze Sprzedającym możliwy za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej: uczsiezdomu@gmail.com lub telefonicznie: +48-502-418-925
 • pisemnie na adres: Matema Nemezjusz Cywiński, ul. Generała Zygmunta Waltera-Jankego 40/2, 40-615 Katowice

§2 – SŁOWNICZEK POJĘĆ

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Matema Nemezjusz Cywiński działający pod adresem: https://uczsiezdomu.pl (dalej łącznie jako „Strona WWW”), przy użyciu którego Sprzedający sprzedaje produkty za pośrednictwem Internetu

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie i posiadająca Konto Klienta

Konsument – Klient będący osobą fizyczna w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), tzn. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Doradca Klienta – osoba obsługująca Klienta w Dziale Sprzedaży Sprzedającego, porozumiewająca się z Klientem telefonicznie lub pisemnie

Profil Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące między innymi do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, dane dotyczące rozliczeń

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.)

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.)

§3 - CENY PRODUKTÓW I OFERTA

 1. Wszystkie ceny produktów zamieszczone na Stronie WWW podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Ceny produktów nie zawierają kosztów ich dostawy do Klienta. Koszty te określone są w aktualnym cenniku dostaw udostępnianym za pośrednictwem Strony WWW.
 3. Informacja o kosztach dostawy dostępna jest na stronie https://uczsiezdomu.pl/wysylka/
 4. Ceny produktów nie zawierają kosztów dotyczących ewentualnych opłat celnych.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży, jak również do dokonywania zmian cen produktów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 6. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 7. Wszelkie informacje o produktach prezentowane na Stronie WWW, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe, zdjęcia oraz ceny, nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego) na warunkach określonych w Regulaminie.
 8. Prezentacja produktu oraz jego ceny za pośrednictwem Strony WWW nie oznacza, że dany towar jest dostępny lub istnieje możliwość realizacji zamówienia. Klient składając zamówienie za pomocą Strony WWW, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu. Sprzedający odpowiada na tę ofertę kupna na zasadach określonych § 4 pkt.6 Regulaminu.

§4 – PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 • Sklep prowadzi sprzedaż produktów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o produktach i usługach Sklep zamieszcza na Stronie WWW. Oferta podlega bieżącej aktualizacji.
 • Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez Stronę WWW przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 • Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OSX
  • Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024×768
  • Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s
  • Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10)
 • Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej i założenie Konta Klienta.
 • W celu usunięcia Konta Klienta należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Sklep o woli jego usunięcia.
 • Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych produktów lub usług ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W przypadku płatności kartą czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
  W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta automatyczną specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Automatyczna specyfikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty,
  o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności produktów.
  Z chwilą wysłania tego potwierdzenia uważa się umowę sprzedaży między Sklepem a Klientem za zawartą.
 • Sklep wystawi fakturę w momencie wysyłki zamówienia z magazynu na dane wskazane przez Klienta w zamówieniu. Oryginał faktury dołączony będzie do paczki z produktami.
 • W przypadku braku możliwości realizacji całego lub części zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania przez Klienta automatycznej specyfikacji wskazanej w § 4 pkt. 6 Regulaminu. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. Sklep czeka na decyzje Klienta 48 (czterdzieści osiem) godzin, licząc od momentu wysłania powiadomienia e-mail. W przypadku braku decyzji Klienta, Sklep dokona anulowania z zamówienia pozycji niedostępnej i wyśle produkt lub produkty, które znajdują się w pozostałej części zamówienia.
 • Dostawy uzupełniające realizujące zamówienie partiami dostarczane są na koszt Sprzedającego.
 • W przypadku braku możliwości zrealizowania całego zamówienia, Sklep dokona anulowania całego zamówienia, Klient otrzyma informację zgodnie z § 4 pkt. 8 Regulaminu.
 • W przypadku jeśli zamówienie zostało opłacone przez Klienta i zostało ono anulowane w całości lub w części Sklep dokona zwrotu pieniędzy, w wysokości anulowanych produktów lub w przypadku anulowania całego zamówienia, w wysokości całego zamówienia, zgodnie z zasadami opisanymi w § VIII. Zwrot należności Klientom
 • Zamówienie może zostać anulowane przez Sklep, jeśli w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji nie zostanie opłacone przelewem tradycyjnym lub elektronicznym. Klient zostanie poinformowany o anulowaniu zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.
 • Zamówienie może zostać anulowane przez Sklep także wówczas, gdy przesyłka nie zostanie odebrana przez Klienta i/lub wróci do Sklepu.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia, opóźnienia lub anulowania zamówienia, a także odstąpienia od umowy w związku z nieprawidłowym lub niepełnym wypełnieniem formularza rejestracyjnego, podaniem nieprawidłowych lub błędnych danych Klienta bądź parametrów zamówienia (w tym w przypadku – gdy próby weryfikacji tych danych okazały się bezskuteczne), nieprawidłowym złożeniem zamówienia.
 • Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu.
 • Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na Konto Klienta w zakładce “Profil Klienta”. Zmiany lub anulowania zamówienia Klient może dokonać za pośrednictwem Strony WWW, telefonu lub poczty elektronicznej.

§5 – FORMY PŁATNOŚCI I DOSTAWY, ZWROTY NALEŻNOŚCI KLIENTOM

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty z dostawą na terytorium Polski:
  • płatność z góry (przedpłata) – płatność przelewem tradycyjnym lub poprzez system płatności elektronicznych udostępnionych przez stronę WWW (w tym płatności z wykorzystaniem kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro); realizacja zamówienia rozpoczyna się odpowiednio po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu lub po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności
  • płatność odroczona (przelew 14 dni) – udzielany jednostkom budżetowym; realizacja zamówienia rozpoczyna się od wysłania automatycznej specyfikacji (§ 4 pkt. 6 Regulaminu)
 2. Do czasu zapłacenia całej należności z tytułu zrealizowanych dostaw produktów, produkty pozostają własnością Sprzedającego.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest iMoje.
 4. Produkty dostarczane są za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich.
 5. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta, zwrot ten następuje w następujących terminach:
  • w przypadku anulowania przedpłaconego zamówienia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jego anulowania
  • w przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy w terminie określonym w § 7 pkt. 11
  • w przypadku reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej rozpatrzenia przez Sklep
 6. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu tego samego sposobu płatności jakiego użył Klient przy dokonywaniu zapłaty za zamówienie.
 7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 8. W przypadku gdy Klient opłacił zamówienie przy odbiorze, zwrot pieniędzy nastąpi na numer rachunku bankowego podanego w formularzu zwrotu, w którym Klient wyrazi zgodę na taką formę zwrotu należności.
 9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na adres jego poczty elektronicznej, nie wskaże numeru konta bankowego i wszystkich danych koniecznych do dokonania prawidłowego przelewu bankowego.
 10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

§6 – GWARANCJA, RĘKOJMIA I REKLAMACJE

 • Sklep zobowiązany jest do wydania produktu bez wad.
 • Sklep udziela Klientowi gwarancji na wszystkie dostarczone produkty (z wyjątkiem książek i płyt CD/DVD). Okres gwarancji wynosi rok od daty wystawienia faktury VAT.
 • W ramach gwarancji Sklep wymieni towar uszkodzony na towar wolny od wad na swój koszt.
 • Zakres gwarancji nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych: z winy Klienta, na skutek przypadków losowych, zużyciem naturalnym, działaniem zewnętrznym (uderzenie, zalanie, itp.), nieprzestrzeganiem zasad użytkowania lub użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem, wpływami chemicznymi lub elektrycznymi.
 • Podstawą udzielenia gwarancji jest faktura zakupu.
 • W przypadku stwierdzenia wady produktu Klient powinien zgłosić reklamację pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Doradca Klienta skontaktuje się z Klientem w celu dookreślenia opisu przyczyny reklamacji. Sklep odbierze reklamowany towar na swój koszt.
 • Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
 • W przypadku stwierdzenia wady produktu i skorzystania przez Konsumenta z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi Konsumentowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 1 (jednego) roku od daty doręczenia produktu i 1 (jednego) roku od daty stwierdzenia wady produktu. Na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, Konsument może żądać:
  • naprawy produktu,
  • wymiany produktu na wolny od wad,
  • obniżenia ceny produktu,
  • albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
 • Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient wiedział o wadzie produktu w chwili zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem. Opis wady produktu będzie każdorazowo wskazany na Stronie produktowej.
 • W przypadku sprzedaży produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
 • W chwili doręczenia przesyłki Klient zobowiązany jest do sprawdzenia ilości paczek, a także stanu ich opakowania. Wszelkie niezbędne informacje o nadanej paczce Sprzedający umieszcza w liście przewozowym. Jeżeli brakuje jakiegoś opakowania lub jest ono uszkodzone, Klient powinien odnotować ten fakt szczegółowo w uwagach na liście przewozowym. Reklamacje dotyczące uszkodzenia towaru w transporcie Klient zobowiązany jest zgłosić w ciągu 2 (dwóch) dni od dnia odbioru paczki.
 • Reklamacje ilościowe (zawartość paczki niezgodna ze specyfikacją dostawy/z zamówieniem) Klient zobowiązany jest zgłosić w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania paczki.

§7 - PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki.
 • Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich produktów objętych zamówieniem albo ich części.
 • Konsument może odstąpić od umowy składając jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może być złożone na formularzu zwrotu [zwrot_matema.pdf]. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 • Konsument może wysłać skan oświadczenia pocztą elektroniczną na e-mail: uczsiezdomu@gmail.com bądź listownie na adres: Matema Nemezjusz Cywiński, ul. Generała Zygmunta Waltera-Jankego 40/2, 40-615 Katowice. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy w trybie opisanym w § 7 pkt. 3 i 4 Regulaminu umowę uważa się za niezawartą.
 • Konsument ma obowiązek zwrócić produkt do Sklepu niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 • Zwrot towaru do Sklepu można dokonać za pośrednictwem kuriera opłaconego przez Klienta. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 • Produkty powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z produktem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
  • w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  • umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę
  • w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
  • w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  • dostarczenia treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
 • Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zgodnie z zasadami opisanymi w § 7 pkt. 3-5 Regulaminu. Na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§8 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem, a Matema Nemezjusz Cywiński z siedzibą w Katowicach.
 • Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 • Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 • Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 z późn. zm.).
 • Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych, z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (tzw. ADR) zwrócić się o mediację albo o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. Klient może złożyć do wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,
  a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Regulamin obowiązuje od dnia 31 stycznia 2020 roku
 • Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą
  w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 14 (czternastu) dni od daty udostępnienia ich na stronie https://uczsiezdomu.pl . Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

PLIKI DO POBRANIA